Услуги

Виртуал-М покрај големиот број различни курсеви нуди и најразлични интелектуални услуги, како и подговителна настава од сите степени.

Интелектуални услуги:
  • Изработка на бизнис планови
  • Изработка на секаков вид софвер
  • Финансиска, маркетинг и менаџмент едукација
  • Целосна изработка на мултимедијален и веб дизајн
  • Идејни проекти за имплементација на информациони системи

Подготвителна настава:
  • Математика за основно, средно и високо образование
  • Сите економски и менаџмент предмети за средно и високо образование
  • Информатика
  • Подготовка за средно музичко училиште и музичка академија