Акредитирано образование

Виртуал-М е овластен центар за ПРОФЕСИОНАЛНО АКРЕДИТИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ, со програми верифицирани од страна на Министерството за Образование.

Овие сертификати ви овозможуваат стекнување на знаења и вештини, а преку нив и напредок на работни позиции.

Акредитирани програми се:
  • Службеник во книговодство
  • Предприемачки менаџмент вештини

Наставата ја изведуваат докажани професионални наставници од соодветни подрачја, со современи надгледни и едукативни средства, преку кои се постигнуваат потребните резултати.