Специјализирани курсеви

Специјализираните курсеви ви овозможуваат специфична едукација во повеќе насоки со практичен стадиум и целосна флуктуација на теоретското со практичното.

Виртуал-М е овластен тренинг и тест центар за:
  • Компјутеско книговодство
  • Програмирање
  • Графички и веб дизајн
  • Менаџирање на проекти
  • Дигитален маркетинг
  • Изработка на бизнис план и основање на сопствена Стартап компанија
  • Нови маркетинг откритиа и решениа
  • Детска јазична академија
  • Детска IT академија
  • Компјутерски курсеви за лица со посебни потреби
Дознај повеќе...

Програмите се едукативно поткрепени со сите копоненти кои се потребни за проширување на вашето знаење и професионални вештини. Преку програмата се добиваат практични алатки кои се потребни за деловното работење и проширување на бизнисот без оглед на тоа дали се: отпочнува сопствен бизнис (start up), вложуваат средства во деловни потфати и нови производни линии, остварува заработка од бизнис вложувања и активности.

Преку едукацијата се добиваат реални ресурси за водење на коплетниот циклус, како и развој на компанијата и паралелно стекнување на вештини како приоритетен фактор во деловно делегирање.

Наставата и наставната содржина е ориентирана според интелектуалните способности и потреби на учесниците.

Наставата ја изведуваат докажани професионални професори и тренери од соодветни подрачја, со современи надгледни и едукативни средства, преку кои се постигнуваат потребните резултати.

Виртуал-М ви нуди можност за подготовка на деца и возрасни за вештини потребни во 21-от век, по програмски шеми кои се корастат во Европа и сите светски едукативни центри.

Инклузија на деца со посебни потреби во сите курсеви.