Обуки и соработки

Виртуал-М во соработка со други Образовни институции врши обука и тестирање на најразлични теми.

Обука добиена во Виртуал-М представува, квалитетно инвестирано време и званична потврда на вашето знаење, со која си ги зголемувате шансите за напредок во кариерата.

Како дел од Обуките на Образовната академија Виртуал-М би ги навеле:
ОУ „11 Октомври“ Скопје НВО „КХАМ“ Делчево СУГС „Сарај“ Скопје

Образовната академија Виртуал М од Куманово во февруари 2022 година, во периодот од 16.02-21.02.2022 година успешно реализираше неколку обуки во Основното училиште „11 Октомври“ во Скопје.

Обуките беа наменети за настаниот кадар, како и за стручните служби во училиштето сѐ со цел професионален развој и подобрување во струката.

Темите за овие обуки беа следните:

  • Проектен менаџмент во училиштето
  • Превенции и справување со врсничко насилство во училиште

Обуките беа реализирани од компетентни обучувачи, со долгогдишно искуство, кои се експерти во својата дејност.

Она што ги одликува овие обуки, а е поздравено од сите учесници во обуките е високиот квалитет на истите, современиот пристап, како и интерактивноста меѓу обучувавчите и учесниците.

Друштвото за интелектуални и образовни услуги Виртуал М во текот на 2021 година во Невладината организација КХАМ во Делчево реализираше неколку обуки.

Станува збор за следниве обуки:

  • Менаџмент на вештини
  • Работа со софтвер за менаџирање Microsoft Project
  • Планирање на активности и изработка на SWOT анализа
  • Примена на современи техники во едукацијата

Обуките беа реализирани од компетентни обучувачи, со долгогодишно искуство, кои се експерти во својата работа. Литературата која е користена во обуките е соодветна и квалитетна.

Обуките се оценети мошне успешно од страна на учесниците.

Образовната академија Виртуал М од Куманово, во текот на 2021 година во соработка со СУГС „Сарај“ во Скопје, успешно реализираше обука на 30 наставници.

Обуката опфаќаше 2 теми:

  • Активна настава
  • Личен и персонален развој на наставниот кадар

Обуката беше реализирана од одокажани професионални обучувачи, со долгогдишно искуство во соодветните подрачја, со соодветни надгледни и едукативни средства, преку кои се постигнаа потребните резултати.

Според оценката на учесниците, обуките се оценети позитивно, со даден акцент на професионалноста и интерактивноста.