Меѓународни сертификати

Виртуал-М е овластен центар за обука и тестирање за повеќе меѓународни сертификати кои се однесуваат на јазичното, компјутерско и специјализирано знаење.

Сертификат добиен во Виртуал-М представува званична потврда на вашето знаење и меѓународно признаен документ со кој ја одредувате својата позиција на пазарот на труд, си ги зголемувате шансите за напредок во кариерата. Знаењето со кое ќе се стекнете тука, ќе ви отвори многу нови видици и можности, а сето тоа ви овозможува да ја акцентирате вашата работна позиција и да бидете конкурентни во сите земји.

Овластен тренинг и тест центар за:
ECDL сертификати Cambridge јазични сертификати Autodesk специјализирани курсеви

ECDL - Компјутерски вештини за цел живот

Во склад со потребата вработените во Европската Унија имаат единствено и препознатливо информатичко образование, 1997 год е основан ECDL - Фондација на иницијатива на CEPIS - Council of Europian Professional Informatics Societies. ECDL - Европска Компјутерска Возачка Дозвола во 2003 год добива значајна подршка од Европската Комисија и постанува службен стандард во државните органи на Унијата и сите нејзини членки.

ECDL за кратко време е прифатен и надвор од ЕУ, така да денес се користи во 148 земји и на 36 светски јазици. Повеќе од 15 милиони луѓе моментално полагаат ECDL испит, а нашата земја, напоредно со настојувањата за да се приклучи на ЕУ го дефинира ECDL како своја ’’ Стратегија за развој на информатичкото општество ’’.

Со преку 15 милиона до сега лиценцирани, ECDL - Европска компјутерска возачка дозвола е нај распространет светски сертификат за користење на персонални компјутери. ECDL е неутрален во однос на оперативните системи и вендори а меѓународно познат како глобална појдовна точка во оваа област.

Што е ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички знања и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL сертификатот потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е компетентен за користење на персонални компјутери и основни програмски апликации во секојдневнате задачи на работа и дома.

Надвор од Европа сертификатот е признат како ICDL - International Computer Driving Licence.

ECDL наставниот план и програма опфаќа проверка на знаењ за следната тематска целина (модули):

Основни модули Стандардни модули Напредени модули
Основи на компјутерот Презентации Обработка на текст напреднo ниво
Обработка на текст ИТ Безбедност Бази на податоци напреднo ниво
Табеларни калкулации Онлајн колаборација Презентации напреднo ниво
Обработка на слика
Уредување на веб
Пројектно планирање

Кандидатите кои сакаат да добијат диплома можат да се пријават за полагање на испит во било кој овластен ECDL тест центар во светот, да полага по редослед по кој сака и по положените сите испити добие сертификат кој е признат во целиот свет.

Кому му е потребен ECDL сертификатот?

Во ера на современо општество засновано на знаење и вештини е вклучен фактор за рамноправно учество на сите граѓани во економските и општествените текови.

Пазарот на трудот, е условен со зајакнување на конкуренцијата со примена на современи информатички и комуникациски технологии (ИКТ), од секој поединец бара:

 • Познавање на основните компјутерски апликации
 • Способност за изнаоѓање на информации на интернет и користење на електронски медии
 • Напредно знаење и вештини во областа ИКТ за ефикасно користење на бизнис апликациите врз основа на примена на ИКТ
 • Постојано усовршувасње и професионален развој

ECDL сертификатот е потребен на сите граѓани кои сакаат по ефикасно да ги извршуваат секојдневните обврски, бараат вработување или сакаат напредок во кариерата во приватниот или јавниот сектор. Како таков наменет е за студенти, раководители и вработени во приватнот или јавнот сектор.

Добри примери од праксата покажуваат дека ECDL стандардот може да се користи како ефикасен критериум за дефинирање на потребното ниво на знаење и вештини за секое работно место кое подразбира користење на компјутер. ECDL стандардот се користи за утврдување на на постојнот ниво на знаење на вработените и потребите за нивното понатамошно усовршување.

Со усвојување на ECDL како еталон на информатичката писменост на ниви на претпријатија обезбедува заштеда на време и ресурси при вработување на нови кадри.

Зошто ECDL?

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го креирале стручњаци од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на релевантни меѓународни институции.

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

ECDL сертифицираниот програм е:

 • Меѓународно признат
 • Заснован на примени на високи стандарди за квалитет
 • Достапни за различни ИКТ знаења
 • Ускладен со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
 • Вендорски независен

Не постои област во која овој сертификат не може да најде примена!

Се стекнувате со вештини за ефективно и ефикасно користење на сите апликации. Корисноста е во секој сегмент. Програмата предвидува да научите да решавате бизнис проблеми, изработка на табели, пресметка, креирање на бази, изработка на презентации, обработка на текст, информациона технологија, управување со датотеки, организирање, интернет и комуникација. Научете ги основните и напредните техники. Сите кои се во бизнис сектор, правници, економисти, вработени во мали, средни, големи претпријатија компании, образование, менаџери, банкари, студенти, ученици....

ВАШЕТО ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Е ПРАКТИЧНИОТ СТУДИУМ. Ве очекуваме!!!

Кембриџ интренационален сертификат претставува спектар на професионални квалификации дизајнирани за оние што сакаат да напредуваат во својта кариера или во степенот на образованието.

Ви нудиме можност за полагање и online.

Меѓународно признаени јазични сертификати кои ги нудиме се:

 • IELTS
 • TOEFL
 • CPE
 • CAE
 • FCE
 • KET
 • PET
 • BULATS
 • APTIS

Виртуал-М е признаена како АКАДЕМИЈА ЗА AUTODESK СЕРТИФИКАЦИЈА

Нудиме меѓународна сертификација за официјален AUTODESK курс.

Курсот ќе ви помогне постигнување на поставените цели, напредок во кариера. Истиот овозможува сертификација за студенти, обучувачи инструктори, менаџери, професионалци од повеќе сфери.

За сите оние кои сакаат да се стекнат со Autodesk сертификат, можат да ги одберат повеќето опции поделени по нивоа, и тоа:.

 • Autodesk Certified User (ACU)
 • Autodesk Certified Professional (ACP)

Autodesk Certified Professional сертификатот овозможува стекнување на професионални вештини во една или повеќе апликации на Autodesk во областа на архитектурата, градежништвото, машинството и филмска индустрија.

Курсот е наменет е за корисници кои се занимаваат и сакаат да се занимаваат со дизајн на 3D објекти, како архитекти, дизајнери на рекламни спотови, креатори на мултимедијални презентации и друго профили.

Доделуваме три стипендии за најдобрите и тоа:

 • Комплетна стипендија со целосно обука,
 • 50 % стипендија и
 • 30 % стипендија.